card

Бэлчээр ашиглагчдын хэсэг байгуулах нь

Бэлчээр АШИГЛАГЧДЫН ХЭСЭГ “БАХ” гэж дундын бэлчээрээ хамтран ашигладаг нэг нутаг усны малчдын хамтын зохион байгуулалтыг хэлнэ.

БАХ-ИЙГ ХЭРХЭН БАЙГУУЛАХ ВЭ?

Бие биесээ сайн мэдэх, жилийн хэд хэдэн улиралд айлсан нутаглаж бэлчээрээ  хамтран ашигладаг малчид хамтран БАХ-ийг байгуулна.

БАХ-ийн хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны чиглэл.

  • Бэлчээрээ доройтуулалгүй, хуваарьтай, даацад нь тохируулж  ашиглах,
  • Малын эрүүл мэнд, чанарыг сайжруулах,
  • Малчид орлогоо нэмэгдүүлэх.

БАХ БАЙГУУЛАХ АЛХАМ ДАРААЛАЛ